เงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท Pearl Abyss

วัตถุประสงค์

① ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดขั้นพื้นฐานระหว่างสมาชิกและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมถึงบัญชีเว็บไซต์ Pearl Abyss, เว็บไซต์ทางการ และอื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") ที่ให้บริการโดยบริษัท Pearl Abyss และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Pearl Abyss” หรือ “บริษัท”)

การแจ้งและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้บริการ

① บริษัทอาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

② หากบริษัทประสงค์จะแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการนี้ บริษัทจะประกาศวันที่มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งรายละเอียดและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทจะประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนที่เงื่อนไขการใช้บริการจะมีผลบังคับใช้  สมาชิกจะสามารถทราบรายละเอียดผ่านทางหน้าจอเริ่มต้นหรือหน้าจอการเชื่อมต่อเกม แต่ในกรณีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเสียเปรียบ หรือเนื้อหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างสูง บริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่เงื่อนไขการใช้บริการจะมีผลบังคับใช้ โดยสำหรับสมาชิกเดิมนั้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลง, วันที่มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งรายละเอียดและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล แต่ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ จะมีการประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ทางการ  

③ หากบริษัททำการแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการ หลังจากที่ได้แจ้งเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขแล้ว บริษัทจะทำการตรวจสอบว่าสมาชิกยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในกรณีที่บริษัทมีประกาศโดยชัดเจนแก่สมาชิกว่า หากสมาชิกไม่ได้ระบุความยินยอมหรือปฏิเสธ ให้ถือว่าสมาชิกได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ถ้าสมาชิกยังไม่ได้ระบุความยินยอมหรือปฏิเสธจนถึงวันที่มีผลบังคับใช้ จะสามารถถือว่าสมาชิกได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 ④ หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทหรือสมาชิกรายนั้นจะสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการได้

 

 

กฎข้อบังคับ

① บริษัทอาจมีเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายการให้บริการอื่นๆ และหากเนื้อหามีความแตกต่างจากเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะยึดเอาเนื้อหาของนโยบายการให้บริการและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นอันดับแรก

② กรณีใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะถือว่าอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

   

 

นโยบายทรัพย์สินและเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่าย

① รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่ายที่บริษัทให้บริการ จะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการของแต่ละเกม

 

 

วิธีการสมัครใช้งาน

① ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการเว็บไซต์ที่บริษัทให้บริการ จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และทำการสมัครเพื่อใช้บริการ โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทางการ

② หากทำการสมัครใช้บริการ สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทต้องการ

③ สมาชิกต้องระบุข้อมูลที่เป็นความจริงของตัวผู้สมัครเองในขณะที่ยื่นคำขอเพื่อใช้งาน ในกรณีที่ข้อมูลระบุตัวตนเป็นเท็จ หรือขโมยจากบุคคลอื่น สมาชิกนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิของสมาชิกตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ และบริษัทสามารถยกเลิก หรือยุติสัญญาการใช้งานได้

④ หากผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทให้บริการ ได้ดำเนินสมัครใช้บริการ ผู้นั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และต้องตรวจสอบรายละเอียดของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ร่วมกัน โดยผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องตรวจสอบเนื้อหาอย่างถี่ถ้วน ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องรับผิดชอบในการใช้บริการของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างสิ้นเชิง

⑤ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หากพบว่าสมาชิกที่เป็นผู้เยาว์ได้ใช้บริการโดยแอบอ้างว่าตนเองเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 

 

 

การอนุมัติและข้อจำกัดในการขอใช้งาน

① เมื่อสมาชิกยื่นคำขอเข้าใช้งานโดยระบุข้อมูลจริงตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทจะต้องอนุมัติการสมัครเข้าใช้งาน เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรอื่น

② คำขอดังต่อไปนี้ บริษัทอาจพิจารณาไม่ยอมรับ และสามารถยกเลิกการอนุมัติที่ได้เคยให้ไว้ได้

1. เมื่อสมัครใช้บริการโดยละเมิด “วิธีการสมัครใช้งาน”

2. เมื่อสมัครใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. เมื่อผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะสมัครใช้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับการยินยอมหรือไม่

4. เมื่อใช้บริการในทางที่ผิด หรือเกิดอุปสรรคด้านช่องทางการชำระค่าบริการ

5. เมื่อผู้สมัครสมาชิก คือผู้ที่ถูกยกเลิกสัญญาการใช้บริการ ตามนโยบายการใช้บริการของแต่ละเกม

6. เมื่อเป็นการยากที่จะอนุมัติการสมัครใช้บริการ เนื่องจากเหตุผลที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวในข้างต้น

③ กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทอาจชะลอการพิจารณาการรับสมัครไว้ก่อน จนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไข

1. เมื่อไม่มีพื้นที่ว่างในระบบภายในบริษัท หรือมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้น

2. เมื่อเกิดอุปสรรคในการให้บริการ

3. เมื่อเป็นการยากที่จะอนุมัติการสมัครใช้บริการ เนื่องจากเหตุผลที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวในข้างต้น

 

 

บัญชีสมาชิกและรหัสผ่าน

① บริษัทให้บัญชีแก่สมาชิกในรูปแบบการผสมระหว่างตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระพิเศษที่สมาชิกเลือก เพื่อความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูล และสนับสนุนคู่มือการใช้บริการสำหรับสมาชิก

② บริษัทจะดำเนินการจัดการในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบว่าสมาชิกสามารถใช้บริการผ่านทางข้อมูลบัญชีได้หรือไม่

③ สมาชิกต้องบริหารจัดการข้อมูลบัญชีของตนด้วยความรอบคอบ สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกละเลยที่จะจัดการข้อมูลบัญชีของตน หรือยินยอมให้บุคคลที่ 3 เข้าใช้งาน

④ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการจัดการรหัสผ่านของตัวเอง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากมีการร้องขอโดยบริษัท สมาชิกจะต้องยืนยันตัวเอง หรือส่งเอกสารประจำตัวที่บริษัทกำหนด

⑤ สมาชิกควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ บริษัทอาจกำหนดให้สมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อรักษาข้อมูลของสมาชิก เช่นข้อมูลบัญชี ฯลฯ จากเหตุผลด้านความปลอดภัยเร่งด่วน ซึ่งในกรณีนี้ สมาชิกจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีที่ถือครองในการเข้าถึงครั้งแรกหลังกำหนดวันที่บริษัทได้มีการแจ้งแก่สมาชิก

⑥ สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยแจ้งบริษัททางออนไลน์ หรือส่งอีเมล หรือวิธีอื่น ๆ ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่แจ้งให้ทางบริษัทรับทราบก่อนล่วงหน้า

⑦ สมาชิกไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ได้รับการอนุมัติในช่วงระยะเวลาของการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำร้องขอของบริษัท หากบริษัทขอให้สมาชิกเปลี่ยนบัญชีด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้เข้ากับบริการอื่นๆ ตามนโยบายการให้บริการ หรือนโยบายอื่นๆ ของบริษัท

3. เพื่อเปลี่ยนแปลงบัญชีให้สอดคล้องตามกฎหมาย หรือนโยบายของบริษัท

⑧ หากสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลแก่บริษัทตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง โดยจะไม่ได้รับความคุ้มครองความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ

 

 

การคุ้มครองและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

① บริษัทมีความมุ่งหมายที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก รวมทั้งข้อมูลบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

② นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะไม่มีผลบังคับใช้กับบุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ให้บริการของแต่ละเกมและเว็บไซต์ทางการโดยผิวเผิน (ยกเว้นการให้บริการบางส่วนที่เป็นแบบส่วนตัว)

③ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ รวมถึงข้อมูลบัญชีของสมาชิกที่ถูกเปิดเผย โดยสาเหตุจากความผิดพลาดและประมาทเลินเล่อของสมาชิกเอง

   

 

ยกเลิกสัญญาการใช้บริการ

① สมาชิกสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการผ่านขั้นตอนการยกเลิกการเป็นสมาชิก  (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การยกเลิกเป็นสมาชิก")

② หากสมาชิกส่งคำขอการยกเลิกเป็นสมาชิก บริษัทจะดำเนินขั้นตอนการยืนยันเพื่อระบุตัวตน ซึ่งสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทจะดำเนินการต่อเพื่อปิดการใช้งานตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

③ เมื่อสมาชิกยกเลิกสัญญาการใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะถูกลบออก เว้นแต่บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

④ บริษัทสามารถห้ามไม่ให้สมาชิกทำการสมัครสมาชิกใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควร

⑤ ในกรณีที่สัญญาระหว่างบริษัทกับสมาชิกสิ้นสุดลง สัญญาการใช้บริการเกมจะยุติลงด้วย และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการยุติการใช้งาน เช่น ปัญหาที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถกู้คืนได้ ฯลฯ ของทรัพย์สินทุกประเภทและข้อมูลเกมที่ยังเหลืออยู่ในบัญชี

 

 

การระงับหรือสิ้นสุดการให้บริการ

① บริษัทให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีเสถียรภาพ แต่บริษัทอาจระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีเหตุผลตามสมควร เช่น การบำรุงรักษา, การเปลี่ยนอุปกรณ์, ความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ หรืออุบัติเหตุทางการสื่อสาร ของคอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ

② หากมีความจำเป็นในการบริหารจัดการหรือการปรับปรุง บริษัทอาจแก้ไข, เปลี่ยนแปลง หรือสิ้นสุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการแก้ไข, เปลี่ยนแปลง หรือสิ้นสุดการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยแยกต่างหากจากบริษัท

③ ในกรณีที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า บริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ทางการ ยกเว้นในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทอาจสิ้นสุดการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

การใช้บริการเว็บไซต์  

① "โพสต์" หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่ประกอบด้วยตัวอักษร เอกสาร ภาพ เสียง รูปภาพ หรือสื่อผสมใดๆ ที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของสมาชิกที่ได้ยินยอมในเงื่อนไขฉบับนี้

② สมาชิกสามารถใช้บริการเว็บไซต์ โดยการโพสต์ความคิดเห็น, ข้อเสนอะแนะ หรือข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ให้บริการในเว็บไซต์

 

 

การจัดการโพสต์

① สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อโพสต์ของสมาชิกเอง ต่อความรับผิดทางแพ่ง และทางอาญา ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

② บริษัทให้ความสำคัญกับโพสต์ของสมาชิก และจะป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ถูกแก้ไข, ถูกปรับเปลี่ยน หรือถูกลบ แต่ในกรณีที่บริษัทตรวจพบการกระทำที่ระบุไว้ใน “ตารางขั้นตอนระงับการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์” ด้านล่างนี้ บริษัทจะดำเนินการลบหรือระงับการโพสต์/ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องทันที และบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับโพสต์หรือความคิดเห็นที่ถูกลบ
 

ตารางขั้นตอนระงับการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์
ครั้งที่ 1 ลบโพสต์/ความคิดเห็น

-

ครั้งที่ 2 ลบโพสต์/ความคิดเห็น

ระงับการโพสต์ (1 วัน) 

ครั้งที่ 3 ลบโพสต์/ความคิดเห็น

ระงับการโพสต์ (3 วัน) 

ครั้งที่ 4 ลบโพสต์/ความคิดเห็น

ระงับการโพสต์ (5 วัน)

ครั้งที่ 5 ลบโพสต์/ความคิดเห็น ระงับการโพสต์ (10 วัน) 
ครั้งที่ 6 ลบโพสต์/ความคิดเห็น ระงับการโพสต์ (15 วัน) 
ครั้งที่ 7 ลบโพสต์/ความคิดเห็น ระงับการโพสต์ (30 วัน) 

“การโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม” จะครอบคลุมการกระทำดังต่อไปนี้  

 

1. การโพสต์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาด้านล่างนี้

- โพสต์ที่สามารถสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นโพสต์ของ GM หรือบริษัท

- โพสต์ที่ใช้คำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสม

- โพสต์ที่มีเนื้อหาที่อาจสร้างความขุ่นเคือง, เกลียดชัง หรือความอับอายทางเพศให้แก่สมาชิกอื่น

- โพสต์ที่ดูหมิ่น, เยาะเย้ย หรือวิพากษ์วิจารณ์ประเทศ, ชนชาติ, ภูมิภาค, บุคคล, ศาสนา, เผ่าพันธุ์, เพศ, ความทุพพลภาพ ฯลฯ

- โพสต์ที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ในสังคม

- โพสต์ที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

- โพสต์ที่มีเจตนาละเมิดหรือทำลายสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงชื่อเสียง, ภาพบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคล

- โพสต์ที่ถูกพิจารณาว่าอาจมีการทำธุรกรรมเงินสดด้วยการจำหน่ายไอเทมหรือบัญชี

- โพสต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง   

- โพสต์เกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ และการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในภาพที่ระบุตัวตน

-   โพสต์ที่รวมเนื้อหาต้องห้ามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายการให้บริการของแต่ละเกมที่ใช้บริการ

- โพสต์ที่ไม่เหมาะสมกับแต่ละเนื้อหา

 

2. การกระทำที่ขัดต่อกฎกการให้บริการ

- การโพสต์หลายอันพร้อมกันในเวลาอันสั้น

- การโพสต์เนื้อหาที่ซ้ำกันอย่างต่อเนื่อง

  

※ หากมีการโพสต์เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (ข้อมูลส่วนตัว, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์ ฯลฯ) อาจถูกระงับสิทธิ์ในการใช้บริการอย่างถาวรได้

③ ผู้ใดที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดเนื่องจากการโพสต์ อาจถูกระงับหรือขอให้ลบกระทู้ตามกฎหมาย และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตามการดำเนินการตามกฎเกณฑ์ของศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

 

นโยบายการตั้งชื่อ

① สมาชิกจะต้องห้ามใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมในการตั้งชื่อเพื่อใช้งานในเว็บไซต์ของเกมที่ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

1. ชื่อที่อ้างอิงถึงผู้ให้บริการหรือพนักงานของบริษัท

2. ชื่อที่มีคำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสม

3. ชื่อที่มีคำที่อาจสร้างความขุ่นเคือง, เกลียดชัง หรือความอับอายทางเพศให้แก่สมาชิกอื่น

4. ชื่อที่ดูหมิ่น, เยาะเย้ย หรือวิพากษ์วิจารณ์ประเทศ, ชนชาติ, ภูมิภาค, บุคคล, ศาสนา, เผ่าพันธุ์, เพศ, ความทุพพลภาพ ฯลฯ

5. ชื่อที่่ขัดต่อกฎเกณฑ์ในสังคม

6. ชื่อที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

7. ชื่อมีเจตนาละเมิดหรือทำลายสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงชื่อเสียง, ภาพบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคล

8. ชื่อที่ถูกพิจารณาว่าอาจมีการทำธุรกรรมเงินสดด้วยการจำหน่ายไอเทมหรือบัญชี 

9. ชื่อที่อาจสร้างความสับสนวุ่นวาย โดยการใช้และเรียบเรียงตัวอักษรที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างต่อเนื่อง

10. ชื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง

11. ชื่อที่ใช้ตัวอักษรสลับกันหรือผสมตัวอักษรอื่นเข้าแทนชื่อที่นโยบายห้ามไว้

12. ชื่อที่ใช้พยัญชนะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต้องห้ามข้างต้น หรือการเปลี่ยนส่วนหรือเพิ่มตัวอักษรแทรกไว้ด้านหน้าหรือหลังของคำต้องห้าม

② หากชื่อใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุไว้ข้างต้น จะมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนหรือถูกลบทันที โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีของการละเมิดเนื้อหาข้างต้นอย่างหนักหน่วงหรือเป็นกระทำที่ซ้ำเดิม อาจได้รับการลงโทษตามเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายการให้บริการของเกมที่ใช้บริการ

③ บริษัทจะไม่ดำเนินการจัดการในส่วนของชื่อที่ถูกปรับเปลี่ยน หลังจากที่ได้รับการปรับเปลี่ยนชื่อชั่วคราว เนื่องจากถูกตรวจสอบว่าเป็นชื่อที่ไม่เหมาะสม

 

 

การแจ้งบทลงโทษและขั้นตอนการอุทธรณ์

① ในกรณีที่สมาชิกละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทอาจระงับการใช้บริการหรือยกเลิกสัญญาการใช้บริการ โดยจะขึ้นอยู่กับลักษะสำคัญและระดับการละเมิดเงื่อนไข

② ในกรณีที่ต้องระงับการใช้งาน บริษัทจะต้องระบุแจ้งสาเหตุ, ประเภท, ระยะเวลา และขั้นตอนการอุทธรณ์ให้สมาชิกทราบ ผ่านทางอีเมล, ข้อความส่งภายในเว็บไซต์, หน้าต่างป็อปอัพ หรือวิธีใดก็ตามที่สอดคล้องกันกับวิธีข้างต้น

③ สมาชิกสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์เกี่ยวกับการถูกระงับการใช้บริการที่ศูนย์บริการลูกค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการระงับการใช้บริการ

④ การจัดการข้อมูลบัญชีเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกจะต้องไม่ใช้งานบัญชีของบุคคลที่สาม หรือเปิดบัญชีของตนให้กับบุคคลที่สามเข้าใช้งาน หากมีการตรวจค้นพบการละเมิดต่อเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการตามบทลงโทษแก่สมาชิกผู้นั้นและบัญชีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

 

ข้อมูลลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า  

① ข้อมูลทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์ทางการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวอักษร, เนื้อหาข้อมูล, กราฟฟิก, สัญลักษณ์ (logo), ปุ่มไอคอน, คลิปเสียง, คลิปวิดีโอ และลิงก์ จะถูกใช้งานตามการยินยอมการใช้งานของบริษัท และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

② ข้อมูลการให้บริการทางเว็บไซต์ทางการจะถูกใช้เพื่อส่วนบุคคลหรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยไม่สามารถคัดลอก, ผลิตซ้ำ, โพสต์ซ้ำ, แก้ไข, อัพโหลด, โพสต์, ส่ง หรือแจกจ่ายผ่านอีเมลหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในแต่ละกรณีจะมีการระบุความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัท

③  สมาชิกสามารถใช้งานหรือบันทึกข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ทางการ เพื่อเป็นการใช้งานสำหรับบุคคลหรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

 

 

การชดเชยความเสียหาย

① หากบริษัทได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกโดยเจตนา หรือโดยประมาทอย่างร้ายแรง บริษัทจะรับผิดต่อความเสียหายนั้น

② หากสมาชิกก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทด้วยเช่นกัน

 

 

ประกาศสำหรับสมาชิก

① หากบริษัทประสงค์แจ้งให้สมาชิกทราบ ก็สามารถทำได้โดยทางอีเมล์, โน๊ต, ข้อความ (LMS/SMS) ของสมาชิก

② หากบริษัทแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบ บริษัทสามารถโพสต์ไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ให้บริการของบริษัท หรือหน้าจอเริ่มต้นของเว็บไซต์เกมแต่ละแห่ง หรือโดยการแสดงหน้าต่างแบบป๊อปอัพหน้าจอ เป็นเวลามากกว่า 7 วัน

 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาท

① บริษัทจะแนะนำวิธีแสดงความเห็น หรือข้อร้องเรียนของสมาชิกในเว็บไซต์ที่ให้บริการ โดยบริษัทจะมีหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนของสมาชิก

② ถ้าความคิดเห็น หรือคำร้องเรียนที่สมาชิกยื่นมาเป็นเรื่องที่สมเหตุผล บริษัทจะดำเนินการอย่างทันท่วงทีภายในระยะเวลาอันสมควร  อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นทำให้การดำเนินการการล่าช้า บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบสาเหตุของกระบวนการ และขั้นตอนที่ล่าช้า ผ่านทางประกาศภายในเกม หรือแจ้งให้ทราบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ [ประกาศสำหรับสมาชิก] ของเงื่อนไขฉบับนี้

 

 

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

① เงื่อนไขการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้

② ในกรณีที่เนื้อหาบางส่วนของเงื่อนไขฉบับนี้ถูกพิจารณาว่าไม่มีผลในทางกฎหมายตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและบทบัญญัติกฎหมายอื่นๆ ที่สามารถบังคับใช้ก็ตาม เนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในขอบข่ายดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

③ ในกรณีที่มีการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขฉบับนี้หรือเกี่ยวกับการสัญญาการใช้บริการ ศาลที่ตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเป็นศาลที่มีอำนาจตัดสิน

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้บริการนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป