สร้างไอดี Pearl Abyss

กำลังใช้งาน Caps Lock
กรุณากรอก 8 ตัวอักษรขึ้นไป โดยใช้ 2 อย่างขึ้นไป จากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่·เล็ก, ตัวเลข และตัวอักษรพิเศษ
กำลังใช้งาน Caps Lock
พื้นที่ที่ท่านเลือก ไม่มีการให้บริการ Black Desert
หากต้องการใช้บริการ Black Desert กรุณาเปลี่ยนพื้นที่ที่อยู่อาศัย

พื้นที่ให้บริการ Black Desert ที่แนะนำสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยที่ท่านเลือก มีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

① ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดขั้นพื้นฐานระหว่างสมาชิกและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมถึงบัญชีเว็บไซต์ Pearl Abyss, เว็บไซต์ทางการ และอื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") ที่ให้บริการโดยบริษัท Pearl Abyss และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Pearl Abyss” หรือ “บริษัท”)

การแจ้งและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้บริการ

① บริษัทอาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

② หากบริษัทประสงค์จะแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการนี้ บริษัทจะประกาศวันที่มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งรายละเอียดและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทจะประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนที่เงื่อนไขการใช้บริการจะมีผลบังคับใช้  สมาชิกจะสามารถทราบรายละเอียดผ่านทางหน้าจอเริ่มต้นหรือหน้าจอการเชื่อมต่อเกม แต่ในกรณีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเสียเปรียบ หรือเนื้อหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างสูง บริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่เงื่อนไขการใช้บริการจะมีผลบังคับใช้ โดยสำหรับสมาชิกเดิมนั้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลง, วันที่มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งรายละเอียดและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล แต่ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ จะมีการประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ทางการ  

③ หากบริษัททำการแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการ หลังจากที่ได้แจ้งเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขแล้ว บริษัทจะทำการตรวจสอบว่าสมาชิกยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในกรณีที่บริษัทมีประกาศโดยชัดเจนแก่สมาชิกว่า หากสมาชิกไม่ได้ระบุความยินยอมหรือปฏิเสธ ให้ถือว่าสมาชิกได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ถ้าสมาชิกยังไม่ได้ระบุความยินยอมหรือปฏิเสธจนถึงวันที่มีผลบังคับใช้ จะสามารถถือว่าสมาชิกได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 ④ หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทหรือสมาชิกรายนั้นจะสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการได้

 

 

กฎข้อบังคับ

① บริษัทอาจมีเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายการให้บริการอื่นๆ และหากเนื้อหามีความแตกต่างจากเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะยึดเอาเนื้อหาของนโยบายการให้บริการและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นอันดับแรก

② กรณีใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะถือว่าอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

   

 

นโยบายทรัพย์สินและเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่าย

① รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่ายที่บริษัทให้บริการ จะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการของแต่ละเกม

 

 

วิธีการสมัครใช้งาน

① ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการเว็บไซต์ที่บริษัทให้บริการ จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และทำการสมัครเพื่อใช้บริการ โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทางการ

② หากทำการสมัครใช้บริการ สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทต้องการ

③ สมาชิกต้องระบุข้อมูลที่เป็นความจริงของตัวผู้สมัครเองในขณะที่ยื่นคำขอเพื่อใช้งาน ในกรณีที่ข้อมูลระบุตัวตนเป็นเท็จ หรือขโมยจากบุคคลอื่น สมาชิกนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิของสมาชิกตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ และบริษัทสามารถยกเลิก หรือยุติสัญญาการใช้งานได้

④ หากผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทให้บริการ ได้ดำเนินสมัครใช้บริการ ผู้นั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และต้องตรวจสอบรายละเอียดของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ร่วมกัน โดยผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องตรวจสอบเนื้อหาอย่างถี่ถ้วน ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องรับผิดชอบในการใช้บริการของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างสิ้นเชิง

⑤ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หากพบว่าสมาชิกที่เป็นผู้เยาว์ได้ใช้บริการโดยแอบอ้างว่าตนเองเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 

 

 

การอนุมัติและข้อจำกัดในการขอใช้งาน

① เมื่อสมาชิกยื่นคำขอเข้าใช้งานโดยระบุข้อมูลจริงตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทจะต้องอนุมัติการสมัครเข้าใช้งาน เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรอื่น

② คำขอดังต่อไปนี้ บริษัทอาจพิจารณาไม่ยอมรับ และสามารถยกเลิกการอนุมัติที่ได้เคยให้ไว้ได้

1. เมื่อสมัครใช้บริการโดยละเมิด “วิธีการสมัครใช้งาน”

2. เมื่อสมัครใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. เมื่อผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะสมัครใช้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับการยินยอมหรือไม่

4. เมื่อใช้บริการในทางที่ผิด หรือเกิดอุปสรรคด้านช่องทางการชำระค่าบริการ

5. เมื่อผู้สมัครสมาชิก คือผู้ที่ถูกยกเลิกสัญญาการใช้บริการ ตามนโยบายการใช้บริการของแต่ละเกม

6. เมื่อเป็นการยากที่จะอนุมัติการสมัครใช้บริการ เนื่องจากเหตุผลที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวในข้างต้น

③ กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทอาจชะลอการพิจารณาการรับสมัครไว้ก่อน จนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไข

1. เมื่อไม่มีพื้นที่ว่างในระบบภายในบริษัท หรือมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้น

2. เมื่อเกิดอุปสรรคในการให้บริการ

3. เมื่อเป็นการยากที่จะอนุมัติการสมัครใช้บริการ เนื่องจากเหตุผลที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวในข้างต้น

 

 

บัญชีสมาชิกและรหัสผ่าน

① บริษัทให้บัญชีแก่สมาชิกในรูปแบบการผสมระหว่างตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระพิเศษที่สมาชิกเลือก เพื่อความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูล และสนับสนุนคู่มือการใช้บริการสำหรับสมาชิก

② บริษัทจะดำเนินการจัดการในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบว่าสมาชิกสามารถใช้บริการผ่านทางข้อมูลบัญชีได้หรือไม่

③ สมาชิกต้องบริหารจัดการข้อมูลบัญชีของตนด้วยความรอบคอบ สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกละเลยที่จะจัดการข้อมูลบัญชีของตน หรือยินยอมให้บุคคลที่ 3 เข้าใช้งาน

④ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการจัดการรหัสผ่านของตัวเอง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากมีการร้องขอโดยบริษัท สมาชิกจะต้องยืนยันตัวเอง หรือส่งเอกสารประจำตัวที่บริษัทกำหนด

⑤ สมาชิกควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ บริษัทอาจกำหนดให้สมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อรักษาข้อมูลของสมาชิก เช่นข้อมูลบัญชี ฯลฯ จากเหตุผลด้านความปลอดภัยเร่งด่วน ซึ่งในกรณีนี้ สมาชิกจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีที่ถือครองในการเข้าถึงครั้งแรกหลังกำหนดวันที่บริษัทได้มีการแจ้งแก่สมาชิก

⑥ สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยแจ้งบริษัททางออนไลน์ หรือส่งอีเมล หรือวิธีอื่น ๆ ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่แจ้งให้ทางบริษัทรับทราบก่อนล่วงหน้า

⑦ สมาชิกไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ได้รับการอนุมัติในช่วงระยะเวลาของการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำร้องขอของบริษัท หากบริษัทขอให้สมาชิกเปลี่ยนบัญชีด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้เข้ากับบริการอื่นๆ ตามนโยบายการให้บริการ หรือนโยบายอื่นๆ ของบริษัท

3. เพื่อเปลี่ยนแปลงบัญชีให้สอดคล้องตามกฎหมาย หรือนโยบายของบริษัท

⑧ หากสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลแก่บริษัทตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง โดยจะไม่ได้รับความคุ้มครองความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ

 

 

การคุ้มครองและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

① บริษัทมีความมุ่งหมายที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก รวมทั้งข้อมูลบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

② นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะไม่มีผลบังคับใช้กับบุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ให้บริการของแต่ละเกมและเว็บไซต์ทางการโดยผิวเผิน (ยกเว้นการให้บริการบางส่วนที่เป็นแบบส่วนตัว)

③ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ รวมถึงข้อมูลบัญชีของสมาชิกที่ถูกเปิดเผย โดยสาเหตุจากความผิดพลาดและประมาทเลินเล่อของสมาชิกเอง

   

 

ยกเลิกสัญญาการใช้บริการ

① สมาชิกสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการผ่านขั้นตอนการยกเลิกการเป็นสมาชิก  (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การยกเลิกเป็นสมาชิก")

② หากสมาชิกส่งคำขอการยกเลิกเป็นสมาชิก บริษัทจะดำเนินขั้นตอนการยืนยันเพื่อระบุตัวตน ซึ่งสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทจะดำเนินการต่อเพื่อปิดการใช้งานตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

③ เมื่อสมาชิกยกเลิกสัญญาการใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะถูกลบออก เว้นแต่บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

④ บริษัทสามารถห้ามไม่ให้สมาชิกทำการสมัครสมาชิกใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควร

⑤ ในกรณีที่สัญญาระหว่างบริษัทกับสมาชิกสิ้นสุดลง สัญญาการใช้บริการเกมจะยุติลงด้วย และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการยุติการใช้งาน เช่น ปัญหาที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถกู้คืนได้ ฯลฯ ของทรัพย์สินทุกประเภทและข้อมูลเกมที่ยังเหลืออยู่ในบัญชี

 

 

การระงับหรือสิ้นสุดการให้บริการ

① บริษัทให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีเสถียรภาพ แต่บริษัทอาจระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีเหตุผลตามสมควร เช่น การบำรุงรักษา, การเปลี่ยนอุปกรณ์, ความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ หรืออุบัติเหตุทางการสื่อสาร ของคอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ

② หากมีความจำเป็นในการบริหารจัดการหรือการปรับปรุง บริษัทอาจแก้ไข, เปลี่ยนแปลง หรือสิ้นสุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการแก้ไข, เปลี่ยนแปลง หรือสิ้นสุดการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยแยกต่างหากจากบริษัท

③ ในกรณีที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า บริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ทางการ ยกเว้นในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทอาจสิ้นสุดการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

การใช้บริการเว็บไซต์  

① "โพสต์" หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่ประกอบด้วยตัวอักษร เอกสาร ภาพ เสียง รูปภาพ หรือสื่อผสมใดๆ ที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของสมาชิกที่ได้ยินยอมในเงื่อนไขฉบับนี้

② สมาชิกสามารถใช้บริการเว็บไซต์ โดยการโพสต์ความคิดเห็น, ข้อเสนอะแนะ หรือข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ให้บริการในเว็บไซต์

 

 

การจัดการโพสต์

① สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อโพสต์ของสมาชิกเอง ต่อความรับผิดทางแพ่ง และทางอาญา ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

② บริษัทให้ความสำคัญกับโพสต์ของสมาชิก และจะป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ถูกแก้ไข, ถูกปรับเปลี่ยน หรือถูกลบ แต่ในกรณีที่บริษัทตรวจพบการกระทำที่ระบุไว้ใน “ตารางขั้นตอนระงับการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์” ด้านล่างนี้ บริษัทจะดำเนินการลบหรือระงับการโพสต์/ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องทันที และบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับโพสต์หรือความคิดเห็นที่ถูกลบ
 

ตารางขั้นตอนระงับการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์
ครั้งที่ 1 ลบโพสต์/ความคิดเห็น

-

ครั้งที่ 2 ลบโพสต์/ความคิดเห็น

ระงับการโพสต์ (1 วัน) 

ครั้งที่ 3 ลบโพสต์/ความคิดเห็น

ระงับการโพสต์ (3 วัน) 

ครั้งที่ 4 ลบโพสต์/ความคิดเห็น

ระงับการโพสต์ (5 วัน)

ครั้งที่ 5 ลบโพสต์/ความคิดเห็น ระงับการโพสต์ (10 วัน) 
ครั้งที่ 6 ลบโพสต์/ความคิดเห็น ระงับการโพสต์ (15 วัน) 
ครั้งที่ 7 ลบโพสต์/ความคิดเห็น ระงับการโพสต์ (30 วัน) 

“การโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม” จะครอบคลุมการกระทำดังต่อไปนี้  

 

1. การโพสต์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาด้านล่างนี้

- โพสต์ที่สามารถสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นโพสต์ของ GM หรือบริษัท

- โพสต์ที่ใช้คำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสม

- โพสต์ที่มีเนื้อหาที่อาจสร้างความขุ่นเคือง, เกลียดชัง หรือความอับอายทางเพศให้แก่สมาชิกอื่น

- โพสต์ที่ดูหมิ่น, เยาะเย้ย หรือวิพากษ์วิจารณ์ประเทศ, ชนชาติ, ภูมิภาค, บุคคล, ศาสนา, เผ่าพันธุ์, เพศ, ความทุพพลภาพ ฯลฯ

- โพสต์ที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ในสังคม

- โพสต์ที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

- โพสต์ที่มีเจตนาละเมิดหรือทำลายสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงชื่อเสียง, ภาพบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคล

- โพสต์ที่ถูกพิจารณาว่าอาจมีการทำธุรกรรมเงินสดด้วยการจำหน่ายไอเทมหรือบัญชี

- โพสต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง   

- โพสต์เกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ และการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในภาพที่ระบุตัวตน

-   โพสต์ที่รวมเนื้อหาต้องห้ามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายการให้บริการของแต่ละเกมที่ใช้บริการ

- โพสต์ที่ไม่เหมาะสมกับแต่ละเนื้อหา

 

2. การกระทำที่ขัดต่อกฎกการให้บริการ

- การโพสต์หลายอันพร้อมกันในเวลาอันสั้น

- การโพสต์เนื้อหาที่ซ้ำกันอย่างต่อเนื่อง

  

※ หากมีการโพสต์เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (ข้อมูลส่วนตัว, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์ ฯลฯ) อาจถูกระงับสิทธิ์ในการใช้บริการอย่างถาวรได้

③ ผู้ใดที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดเนื่องจากการโพสต์ อาจถูกระงับหรือขอให้ลบกระทู้ตามกฎหมาย และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตามการดำเนินการตามกฎเกณฑ์ของศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

 

นโยบายการตั้งชื่อ

① สมาชิกจะต้องห้ามใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมในการตั้งชื่อเพื่อใช้งานในเว็บไซต์ของเกมที่ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

1. ชื่อที่อ้างอิงถึงผู้ให้บริการหรือพนักงานของบริษัท

2. ชื่อที่มีคำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสม

3. ชื่อที่มีคำที่อาจสร้างความขุ่นเคือง, เกลียดชัง หรือความอับอายทางเพศให้แก่สมาชิกอื่น

4. ชื่อที่ดูหมิ่น, เยาะเย้ย หรือวิพากษ์วิจารณ์ประเทศ, ชนชาติ, ภูมิภาค, บุคคล, ศาสนา, เผ่าพันธุ์, เพศ, ความทุพพลภาพ ฯลฯ

5. ชื่อที่่ขัดต่อกฎเกณฑ์ในสังคม

6. ชื่อที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

7. ชื่อมีเจตนาละเมิดหรือทำลายสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงชื่อเสียง, ภาพบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคล

8. ชื่อที่ถูกพิจารณาว่าอาจมีการทำธุรกรรมเงินสดด้วยการจำหน่ายไอเทมหรือบัญชี 

9. ชื่อที่อาจสร้างความสับสนวุ่นวาย โดยการใช้และเรียบเรียงตัวอักษรที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างต่อเนื่อง

10. ชื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง

11. ชื่อที่ใช้ตัวอักษรสลับกันหรือผสมตัวอักษรอื่นเข้าแทนชื่อที่นโยบายห้ามไว้

12. ชื่อที่ใช้พยัญชนะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต้องห้ามข้างต้น หรือการเปลี่ยนส่วนหรือเพิ่มตัวอักษรแทรกไว้ด้านหน้าหรือหลังของคำต้องห้าม

② หากชื่อใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุไว้ข้างต้น จะมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนหรือถูกลบทันที โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีของการละเมิดเนื้อหาข้างต้นอย่างหนักหน่วงหรือเป็นกระทำที่ซ้ำเดิม อาจได้รับการลงโทษตามเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายการให้บริการของเกมที่ใช้บริการ

③ บริษัทจะไม่ดำเนินการจัดการในส่วนของชื่อที่ถูกปรับเปลี่ยน หลังจากที่ได้รับการปรับเปลี่ยนชื่อชั่วคราว เนื่องจากถูกตรวจสอบว่าเป็นชื่อที่ไม่เหมาะสม

 

 

การแจ้งบทลงโทษและขั้นตอนการอุทธรณ์

① ในกรณีที่สมาชิกละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทอาจระงับการใช้บริการหรือยกเลิกสัญญาการใช้บริการ โดยจะขึ้นอยู่กับลักษะสำคัญและระดับการละเมิดเงื่อนไข

② ในกรณีที่ต้องระงับการใช้งาน บริษัทจะต้องระบุแจ้งสาเหตุ, ประเภท, ระยะเวลา และขั้นตอนการอุทธรณ์ให้สมาชิกทราบ ผ่านทางอีเมล, ข้อความส่งภายในเว็บไซต์, หน้าต่างป็อปอัพ หรือวิธีใดก็ตามที่สอดคล้องกันกับวิธีข้างต้น

③ สมาชิกสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์เกี่ยวกับการถูกระงับการใช้บริการที่ศูนย์บริการลูกค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการระงับการใช้บริการ

④ การจัดการข้อมูลบัญชีเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกจะต้องไม่ใช้งานบัญชีของบุคคลที่สาม หรือเปิดบัญชีของตนให้กับบุคคลที่สามเข้าใช้งาน หากมีการตรวจค้นพบการละเมิดต่อเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการตามบทลงโทษแก่สมาชิกผู้นั้นและบัญชีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

 

ข้อมูลลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า  

① ข้อมูลทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์ทางการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวอักษร, เนื้อหาข้อมูล, กราฟฟิก, สัญลักษณ์ (logo), ปุ่มไอคอน, คลิปเสียง, คลิปวิดีโอ และลิงก์ จะถูกใช้งานตามการยินยอมการใช้งานของบริษัท และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

② ข้อมูลการให้บริการทางเว็บไซต์ทางการจะถูกใช้เพื่อส่วนบุคคลหรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยไม่สามารถคัดลอก, ผลิตซ้ำ, โพสต์ซ้ำ, แก้ไข, อัพโหลด, โพสต์, ส่ง หรือแจกจ่ายผ่านอีเมลหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในแต่ละกรณีจะมีการระบุความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัท

③  สมาชิกสามารถใช้งานหรือบันทึกข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ทางการ เพื่อเป็นการใช้งานสำหรับบุคคลหรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

 

 

การชดเชยความเสียหาย

① หากบริษัทได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกโดยเจตนา หรือโดยประมาทอย่างร้ายแรง บริษัทจะรับผิดต่อความเสียหายนั้น

② หากสมาชิกก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทด้วยเช่นกัน

 

 

ประกาศสำหรับสมาชิก

① หากบริษัทประสงค์แจ้งให้สมาชิกทราบ ก็สามารถทำได้โดยทางอีเมล์, โน๊ต, ข้อความ (LMS/SMS) ของสมาชิก

② หากบริษัทแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบ บริษัทสามารถโพสต์ไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ให้บริการของบริษัท หรือหน้าจอเริ่มต้นของเว็บไซต์เกมแต่ละแห่ง หรือโดยการแสดงหน้าต่างแบบป๊อปอัพหน้าจอ เป็นเวลามากกว่า 7 วัน

 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาท

① บริษัทจะแนะนำวิธีแสดงความเห็น หรือข้อร้องเรียนของสมาชิกในเว็บไซต์ที่ให้บริการ โดยบริษัทจะมีหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนของสมาชิก

② ถ้าความคิดเห็น หรือคำร้องเรียนที่สมาชิกยื่นมาเป็นเรื่องที่สมเหตุผล บริษัทจะดำเนินการอย่างทันท่วงทีภายในระยะเวลาอันสมควร  อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นทำให้การดำเนินการการล่าช้า บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบสาเหตุของกระบวนการ และขั้นตอนที่ล่าช้า ผ่านทางประกาศภายในเกม หรือแจ้งให้ทราบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ [ประกาศสำหรับสมาชิก] ของเงื่อนไขฉบับนี้

 

 

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

① เงื่อนไขการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้

② ในกรณีที่เนื้อหาบางส่วนของเงื่อนไขฉบับนี้ถูกพิจารณาว่าไม่มีผลในทางกฎหมายตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและบทบัญญัติกฎหมายอื่นๆ ที่สามารถบังคับใช้ก็ตาม เนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในขอบข่ายดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

③ ในกรณีที่มีการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขฉบับนี้หรือเกี่ยวกับการสัญญาการใช้บริการ ศาลที่ตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเป็นศาลที่มีอำนาจตัดสิน

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้บริการนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

 

1. Pearl Abyss เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดและอย่างไร  
2. Pearl Abyss จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออะไร  
3. Pearl Abyss แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใคร  
4. Pearl Abyss เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลานานเท่าใด และลบข้อมูลอย่างไร  
5. Pearl Abyss โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศอย่างไร  
6. Pearl Abyss ทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร  
7. ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติมีอะไรบ้าง 
8. สิทธิและทางเลือกของผู้ใช้งาน,แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
9. มีข้อจำกัดด้านอายุในการใช้บริการของ Pearl Abyss หรือไม่  
10. ท่านสามารถติดต่อ Pearl Abyss ได้อย่างไร  

 

บริษัท Pearl Abyss จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Pearl Abyss" หรือ "บริษัท") ให้บริการเกมพีซี (PC), คอนโซล (Console), โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) และบริการเว็บไซต์ทางการ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") บริษัทจัดเก็บประมวลผล และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ในบางสถานการณ์เพื่อให้บริการเหล่านี้แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา และเราจะมีการใช้มาตรการที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว  

 

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ให้ข้อมูลว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างไร เพื่อวัตถุประสงค์ใด และบริษัทใช้มาตรการใดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

 

บริษัทจะพยายามเคารพกฎหมายและข้อบังคับ ซึ่งนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล หรือกฎระเบียบของบริษัท โดยในกรณีของบริษัท ได้มีการเผยแพร่นโยบายในภาษาต่างๆ ตามตำแหน่งการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่ตนเองเชื่อมต่อ 

ในกรณีที่มีการแก้ไขนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์   

 

1. Pearl Abyss เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดและอย่างไร   
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เมื่อท่านได้สมัครสมาชิกในเว็บไซต์ทางการ การใช้บริการที่จัดให้มี (รวมถึงบริการทางโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สร้าง การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก หรือการส่งข้อซักถามผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือการให้คำปรึกษาจากศูนย์บริการลูกค้า การสมัครกิจกรรม รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบริษัทคู่ค้า 

 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่าน  
① ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ในขณะสร้างบัญชีเมื่อทำการสมัครสมาชิก Pearl Abyss  
- ที่อยู่อีเมล (ชื่อบัญชี) รหัสผ่าน ชื่อ ภูมิภาค และวันเดือนปีเกิด  
※ การสมัครสมาชิกผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดีย จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้งานเป็นการเพิ่มเติม 
※ บริษัทมิได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม หรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ในประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น 13 ปี หรือต่ำกว่าสำหรับสหรัฐอเมริกา/ประเทศแคนาดา 13 – 16 ปี หรือต่ำกว่าสำหรับยุโรป 18 ปีหรือต่ำกว่าสำหรับประเทศบราซิล เป็นต้น (แต่ในกรณีของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ เขตมหาสมุทรบริติชอินเดีย และ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน จะสามารถใช้บริการได้ ก็ต่อเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย) 

 

② ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเมื่อสมัครสมาชิกผ่านทางบัญชี Steam  
- หมายเลขประจำตัวสมาชิก ที่อยู่อีเมล ชื่อ ภูมิภาค และวันเดือนปีเกิด  

 

③ สำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ เขตมหาสมุทรบริติชอินเดีย และ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ของผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของผู้ใช้งานซึ่งมีอายุระหว่าง 13 และ 18 ปีที่ได้ทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ทางการเพื่อการใช้บริการเกมและการชำระเงิน  
- อีเมล ชื่อ วันเดือนปีเกิด    

 

④ สำหรับบริการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  

ชื่อบริการ

จำเป็น / สามารถเลือกได้

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

จำเป็น

ที่อยู่อีเมล

สามารถเลือกได้

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้คำปรึกษา

 

※ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของการสอบถาม และอาจมีบางกรณีที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม / โปรโมชั่น

สามารถเลือกได้


ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล  

※ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและโปรโมชั่น และอาจมีบางกรณีที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติม

การจัดส่งของขวัญ

จำเป็น

สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์: ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

สินค้าออนไลน์/โทรศัพท์มือถือ: หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล

การแจ้งข่าวสารและบริการใหม่ / การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถเลือกได้

ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 

※ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: จะใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นต้องมีการโทรออก

การแจ้งเตือนอื่น ๆ

(การแจ้งเตือนในเรื่องสำคัญ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ หรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

การยื่นและจัดการภาษี

(ในกรณีที่จำเป็นต้องยื่นภาษีตามกฏหมายของแต่ละประเทศ)

จำเป็น

ข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ยื่นภาษีของแต่ละประเทศ

※ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ที่กำหนด โดยใช้กฏหมายของแต่ละประเทศ

การคืนเงิน

จำเป็น

ข้อมูลบัญชีธนาคาร (ชื่อของเจ้าของบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร)

※ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจแตกต่างกันออกไปตามวิธีการชำระเงิน และอาจมีการเรียกเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้

ลงทะเบียนอีเมลสำรอง

สามารถเลือกได้

ที่อยู่อีเมล

※ การใช้บริการบางประเภทและการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรโมชั่น อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติม  
※ กรณีที่มีความจำเป็นต้องเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติม บริษัทจะขอความยินยอม และแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับ 「ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม 」「วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 」 และ「ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 」  

 

2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างการใช้บริการ  
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ของท่านโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้บริการ  
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินเกม  
- ประวัติการสนทนา หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (เช่น ประเภท CPU ความจุ RAM ประเภทของการ์ดจอ RAM การ์ดจอ เป็นต้น)  
- ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ข้อมูลการเล่นเกม และการปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่น ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา  
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาด ที่อยู่ MAC  
- ภาพถ่ายสกรีนช็อตหน้าจอเกม (เมื่อไคลเอนต์เกมเกิดข้อผิดพลาด)   
- ข้อมูลที่ถูกบันทึกจากคุกกี้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกบันทึกจากอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน  
- ข้อมูลเว็บเบราว์เซอร์ และข้อมูลที่ตั้งทั่วไป  
- รหัสโฆษณา  
- ที่อยู่ MAC HDD Serial (เมื่อใช้บริการ PC Café)  
- ข้อมูลที่จำเป็นเมื่อมีการตรวจสอบการชำระเงิน  

 

2. Pearl Abyss จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออะไร  
บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น  

 

1) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการ  
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อให้บริการกับผู้ใช้งาน  
- เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และให้บริการกับท่าน  
- เพื่อเข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท  
- เพื่อจัดให้มีบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานร้องขอ  
- เพื่อจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ผู้ใช้งานร้องขอ   
- เพื่อการชำระเงินสำหรับการซื้อ และการใช้บริการที่ต้องชำระเงิน  
- เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

2) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริการที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้งาน  
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เพื่อนำข้อมูลนั้นนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ต่อไปนี้  
- เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของบริษัท  
- เพื่อปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การเล่น และปรับบริการเกมให้เหมาะสม  
- เพื่ออัปเดตและพัฒนาโปรไฟล์ของผู้เล่น  
- เพื่อจัดการ และตั้งค่าบัญชีที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน  
- เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์  
- เพื่อนำเสนอเนื้อหา และคงสภาพการตั้งค่าของผู้ใช้งาน  
- เพื่อตอบกลับหรือให้การสนับสนุนเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือคำถามที่ส่งเข้ามา  
- เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ ข้อผิดพลาดของการให้บริการ การสนับสนุนลูกค้า การอัปเดตการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย และการช่วยเหลือสนับสนุนต่าง ๆ  
- เพื่อจัดโปรโมชั่น และกิจกรรม  
- เพื่อจัดส่งของขวัญจากการจัดโปรโมชั่น และกิจกรรม  

 

3) บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อการให้บริการที่ปลอดภัยและเป็นธรรม  
บริษัทมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อการบริการผู้ใช้งานให้มีความปลอดภัยและเป็นธรรม กรุณาศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับนโยบายทางกฎหมาย  
- เพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ผิด และการใช้งานโดยปราศจากอำนาจ โดยผู้ใช้งานที่มีเจตนามุ่งร้าย  
- เพื่อให้บริการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
- เพื่อคุณภาพของประสบการณ์ในการเล่นเกมบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายเป็นไปอย่างราบรื่น  
- เพื่อให้สามารถทำการสนทนาที่เหมาะสม ทั้งแบบอัตโนมัติและด้วยตนเอง  
- เพื่อตรวจสอบบัคและข้อผิดพลาด รวมถึงการแก้ไขบัคและข้อผิดพลาด  
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อตรวจสอบ และป้องกันข้อพิพาท การฉ้อฉล และการประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ  

 

4) บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อจัดส่งข้อมูลการโฆษณาและการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  
บริษัทจะส่งโฆษณาเชิงพาณิชย์ (ข้อมูลการตลาดแบบตรง) ให้แก่ผู้ใช้งาน เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานได้ตกลงที่จะรับโฆษณาเชิงพาณิชย์ (รับข้อมูลด้านการตลาด) เท่านั้น เพื่อการแสดงโฆษณาแบบกลุ่มเป้าหมายสำหรับบริการของเรา เว็บไซต์อื่น ๆ และอีเมล 
- เพื่อติดตามเนื้อหาที่มีการเข้าถึงโดยผู้ใช้งาน อันเกี่ยวกับบริการและพฤติกรรมออนไลน์  
- เพื่อปรับโฆษณาให้เหมาะกับผู้ใช้งาน และเพื่อนำเสนอการตลาดและโปรโมชั่นแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  
- เพื่อเสนอหรือเสนอแนะข้อมูล เกี่ยวกับการบริการที่ผู้ใช้งานอาจสนใจ  
ในกรณีที่ผู้ใช้งานอายุ 16 - 20 ปีของประเทศไทยตกลงที่จะรับโฆษณาเชิงพาณิชย์ จะถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนตามกฎหมายแล้ว  

5) บริษัทอาจวิเคราะห์และจัดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวม สำหรับกรณีและเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น  
บริษัทอาจมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นตามสัญญา การจัดให้มีและคงไว้ซึ่งบริการที่เหมาะสม และกรณีที่ยินยอมรับข้อมูลโฆษณาเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานมิได้ตกลงที่จะให้แก่บริษัทนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้  

 

3. Pearl Abyss แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใคร  
บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้ยินยอม ในกรณีที่บริษัทต้องทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือเมื่อจำเป็นต่อการบังคับใช้สิทธิ ทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่น ๆ ของเรา หรือเพื่อปกป้องผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ที่ถูกต้องของบริษัท  

 

1) ผู้เล่นและผู้ใช้งานรายอื่น  
- เมื่อมีการโพสต์บนเว็บไซต์ โพสต์ดังกล่าวจะถูกแสดงต่อสาธารณะ  
- เมื่อมีการสนทนาในเกม เนื้อหาบทสนทนาจะถูกแสดงแก่ผู้ใช้งานท่านอื่น  
- ในกรณีที่มีการตรวจพบพฤติกรรมที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ หรือนโยบายการปฏิบัติงาน หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้โชคดีในกิจกรรม บริษัทอาจแสดงข้อมูลเกมบางส่วนของผู้ใช้งานต่อสาธารณะ ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือกระดานสนทนา เช่น ชื่อตระกูล ชื่อตัวละคร ชื่อกิลด์ และอื่นๆ ในเกม เป็นต้น  

 

2) ในกรณีที่ผู้ใช้งานให้ความยินยอมล่วงหน้า  
- ก่อนที่จะเก็บรวบรวมและให้ข้อมูล ผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งให้ทราบว่า ‘จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ใคร จะให้ข้อมูลใด และจะให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใด’ บริษัทจะดำเนินการตามกระบวนการเพื่อขอความยินยอม ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม 
    
3) คู่ค้าและผู้ให้บริการ 
-  บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทอื่นตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำภายในเกม เช่น การกระทำที่ผิดไปจากปกติ เป็นต้น 
- บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่ผู้ค้า ที่ปรึกษา คู่ค้าด้านการตลาด บริษัทวิจัย และผู้ให้บริการอื่นๆ ในแต่ละประเทศ หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ  เพื่อการให้บริการที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศ และการจัดส่งโฆษณาที่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ 

 

4) หน่วยงานรัฐและหน่วยงานสอบสวน  
- บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกและหน่วยงานรัฐตามกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย และทรัพย์สินของบริษัท พนักงานของบริษัท รวมไปถึงสิทธิอื่นๆ  
- บริษัทอาจให้ข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อสอบสวนตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย ในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานการสอบสวน  

 

5) โฆษณาและสื่อสังคม  
- บริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บริษัทที่ทำการโฆษณา และสื่อสังคม (Meta(Facebook), Google, X(Twitter)) โดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้เครื่องมือในการมีปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคม การโฆษณาในเกม และการใช้งานอื่น ๆ ของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้จัดการกับข้อมูลของท่าน โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
- (Meta(Facebook): https://www.facebook.com/about/privacy   
- Google: https://policies.google.com/privacy   
- X(Twitter): https://twitter.com/en/privacy     

 

6) บริษัทขนส่ง  
- บริษัทอาจแบ่งปันที่อยู่และข้อมูลติดต่อของท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้ แก่บริษัทขนส่งเพียงเพื่อการจัดส่งของรางวัลเท่านั้น  

 

7) บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน   
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องคิดค่าบริการจากการให้บริการ บริษัทอาจให้ข้อมูลผู้ใช้งานแก่บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงินได้  

 

4. Pearl Abyss เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลานานเท่าใด และทำลายข้อมูลอย่างไร  
1) ระยะเวลาการเก็บรักษาและทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 
① ข้อมูลการสมัครสมาชิก 
บริษัทจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมตามระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งาน โดยหลักแล้ว เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น การขอเพิกถอนการเป็นสมาชิก การสิ้นสุดของกิจกรรม) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะถูกทำลายทันที  

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการเพิกถอนการเป็นสมาชิกที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากมีการโจรกรรมข้อมูลตัวตนและเข้ายึดบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 15 วันหลังจากได้รับคำร้องขอให้ลบบัญชีผู้ใช้  

 

② ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านกิจกรรมหรือโปรโมชั่นต่างๆ 
บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม เพื่อกิจกรรมหรือโปรโมชั่นเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี อย่างไรก็ตามระยะเวลาในเก็บรักษาอาจแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรมหรือโปรโมชั่น และจะดำเนินการตามระยะเวลาการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในแต่ละกิจกรรมหรือโปรโมชั่นเป็นลำดับแรก  

 

2) วิธีและกระบวนการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยหลักการแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทันทีเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามกระบวน การทำลายข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้ 

① กรณีของการทำลาย  
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกทำลายโดยทันที หลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลต่อไปนี้ 
• กรณีที่ผู้ใช้งานยกเลิกการเป็นสมาชิก 
• กรณีที่หมดอายุการใช้งานที่ได้รับการยินยอม 
• กรณีที่ผู้ใช้งานร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล 
• กรณีที่บรรลุจุดประสงค์การใช้งานที่ได้รับการยินยอมให้เก็บรวบรวม 

 

② วิธีการทำลาย  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้พิมพ์ออกมาในรูปแบบกระดาษ (สื่อสิ่งพิมพ์ กระดาษ และอื่น ๆ) จะถูกทำลายด้วยเครื่องทำลายเอกสาร หรือการเผาทำลาย ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกทำลายโดยถาวร ด้วยวิธีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถกู้คืนได้   

 

3) กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกทำลาย 
ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกทำลายและจะถูกเก็บรักษาไว้ในกรณีต่อไปนี้ ซึ่งจะไม่มีการนำไปใช้งานในจุดประสงค์ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้เด็ดขาด  
• เพื่อป้องกันการส่งมอบไอเทมซ้ำซ้อนสำหรับผู้ถือบัญชี Steam โดยการลบบัญชีและลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง 
- หมายเลขระบุตัวตนสมาชิก Steam ข้อมูลการมอบไอเทม DLC 
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลของแต่ละประเทศ 
- ระยะเวลาเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมาย 

 

5. Pearl Abyss โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศอย่างไร  
ข้อมูลของท่านอาจถูกส่งไปยังต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการทั่วโลก ทั้งนี้ แต่ละประเทศอาจมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากท่านมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่อยู่ในยุโรป กฎหมายคุ้มครองข้อมูลต่าง ๆ ในประเทศอื่น ๆ ที่อยู่นอกกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA: European Economic Area) อาจแตกต่างจากกฎหมายในประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่อาศัย บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่าน 「 ข้อ 6. Pearl Abyss ทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร」  
   
สาธารณรัฐเกาหลีและสหภาพยุโรปได้ใช้มติรับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสาธารณรัฐเกาหลีตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation: GDPR)  
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับการรับรองว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับ GDPR ของสหภาพยุโรป  
- ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถโอนจากสหภาพยุโรปไปยังสาธารณรัฐเกาหลีได้อย่างปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามมติรับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคล  

  
ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือบุคลากร หรือแผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้หยุดการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม การไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้แก่คู่ค้าที่ต่างประเทศตามคำขอของท่านนั้น อาจทำให้ท่านประสบกับการจำกัดการใช้บริการบางประการ เมื่อใช้เว็บไซต์ทางการ หรือบริการเกมของเรา 
    
สำหรับกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังคู่ค้าหรือผู้ให้บริการตามที่ระบุใน 「 ข้อ3. Pearl Abyss แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใคร」 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท จะเป็นไปตามสัญญามาตรฐานของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป (European Commission’s Standard Contractual Clauses) โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปโดยมีการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าบนเว็บไซต์ทางการ หรือบุคลากร หรือแผนกของเราที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแผนกที่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ  

 

6. Pearl Abyss ทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร  
บริษัทใช้มาตรการเชิงเทคนิค เชิงบริหารจัดการ และเชิงกายภาพดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย การโจรกรรม การละเมิด การเปลี่ยนแปลง และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล  

 

1) การรับมือด้านเทคนิค  
- บริษัทมีการเข้ารหัสเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอื่น เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูล  
- ไฟล์และการโอนข้อมูลซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) นั้นได้รับการคุ้มครองโดยการเข้ารหัสผ่าน การล็อกไฟล์ หรือวิธีการคุ้มครองอื่น ๆ  
-  บริษัทมีระบบสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการรั่วไหล หรือการถูกทำลาย บริษัทใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ และอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
- บริษัทมีการใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งจำเป็นต่อระบบฐานข้อมูลที่ได้มีการจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน    

 

2) การรับมือด้านการบริหารจัดการ  
- บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้น้อยที่สุด โดยบุคคลจำนวนน้อยที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังต่อไปนี้  
① บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงด้านการตลาด กิจกรรม การให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า การขนส่ง (รวมถึงบุคลากรในบริษัทของคู่ค้าและผู้ให้บริการ)  
② บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา  
③ ผู้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเหตุทางด้านธุรกิจ  
- บริษัทมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากร รวมไปถึงบริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ  
- บริษัทมีการจัดเตรียมและจัดการนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยแผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งหมายที่จะบังคับใช้กฎระเบียบภายในองค์กร และแก้ไขประเด็นปัญหาโดยเร็วที่สุดเมื่อพบประเด็นปัญหานั้น  

 

3) การรับมือด้านกายภาพ  
- บริษัทมีสถานที่แยกออกต่างหากสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแบบกายภาพ และมีการบริหารจัดการปิดกั้นการเข้าถึงตามมาตรการการเข้าออกที่กำหนดไว้  
- การเก็บรักษาเอกสารซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลหรือสื่อสำหรับเก็บข้อมูลเสริม จะถูกเก็บรักษาในอุปกรณ์ที่ได้มีการล็อกไว้ซึ่งอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย   

 

7. ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติมีอะไรบ้าง 
บริษัทใช้ 'คุกกี้ (cookie)' ที่สามารถบันทึกและค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งโดยเว็บไซต์ทางการของบริษัทซึ่งจัดเก็บอยู่ในฮาร์ดไดร์ฟของท่าน ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ ฯลฯ บริษัทใช้คุกกี้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

1) วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ 
การวิเคราะห์ระยะเวลาและความถี่ในการเข้าถึง โดยผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก เพื่อให้เข้าใจและสามารถติดตามความชอบและความสนใจของผู้ใช้งาน การให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยการติดตามจำนวนครั้งที่ได้มีการเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ  

บริษัทและผู้ให้บริการการวิเคราะห์ของทางบริษัท ใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ บีคอน แท็ก หรือ สคริปต์ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ จะถูกใช้โดยบริษัทเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของผู้ใช้งานเกี่ยวกับเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดการเว็บไซต์ และเพื่อให้เข้าใจว่าใช้งานเว็บไซต์อย่างไร บริษัทอาจได้รับข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลโดยรวมจากผู้ให้บริการวิเคราะห์ซึ่งใช้เทคโนโลยีเหล่านี้  

 

2) วิธีการปิดกั้นการบันทึกคุกกี้  
ท่านมีสิทธิ์ในทางเลือกเกี่ยวกับการติดตั้งคุกกี้ โดยไปยังหน้าการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่ออนุญาตการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด เพื่อขออนุญาตในแต่ละครั้งที่มีการบันทึกคุกกี้ หรือเพื่อปฏิเสธการบันทึกคุกกี้ทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานปฏิเสธการบันทึกคุกกี้ ผู้ใช้งานอาจไม่ได้รับบริการบางประการ  
- Chrome : ไปที่ส่วนขวาบนของเบราว์เซอร์ [⋮] → [การตั้งค่า] → [ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย] →  [คุกกี้ของบุคคลที่สาม] 
- Microsoft Edge: ไปที่ส่วนบนของเบราว์เซอร์ […] → [ตั้งค่า] → [คุกกี้และสิทธิ์ของไซต์] → [คุกกี้และข้อมูลที่บันทึกไว้] 
- Firefox: ไปที่ส่วนบนของเบราว์เซอร์ [≡] → [ตั้งค่า] → [ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย] → [คุกกี้และข้อมูลไซต์] 
※ สำหรับเว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ จะเป็นไปตามการตั้งค่าของแต่ละเบราว์เซอร์  

นอกจากนี้ อาจใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บล็อกจากภายนอกที่หลากหลาย เช่น Google Analytics และอนุญาตให้ผู้โฆษณารายอื่น ๆ สามารถทำการโฆษณาออนไลน์ได้ตรงเป้าหมาย รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม  

① วิธีการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของ Google Analytics มีดังต่อไปนี้  
- ปิดกั้น Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 
※ สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์เว็บล็อกอื่น ๆ จะเป็นไปตาม วิธีการปิดกั้นของแต่ละเครื่องมือวิเคราะห์ 
  
② วิธีการถอนความยินยอมในการรับแจ้งข่าวสารจากโฆษณา มีดังต่อไปนี้  
- ผู้ให้บริการโฆษณาแบบออนไลน์: Google, Meta(Facebook), X(Twitter)  
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม: เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการหรือเปิดแอปพลิเคชั่น  
※ โฆษณาออนไลน์ตามพฤติกรรม: กลยุทธ์ทางการตลาดที่ให้บริการที่ปรับเฉพาะสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายในการวิเคราะห์พฤติกรรมออนไลน์ และบันทึกการเข้าถึง ฯลฯ ของผู้ใช้งาน  

 

- Android: ไปที่การตั้งค่า → ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว → การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม → โฆษณา → รีเซ็ตรหัสโฆษณา หรือ ลบรหัสโฆษณา 
- iOS: ไปที่การตั้งค่า - ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย - การโฆษณาของ Apple - เลือกปิด โฆษณาสำหรับคุณโดยเฉพาะ 
※ เมนูและวิธีการอาจแตกต่ากันไปตามเวอร์ชั่น OS ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

8. สิทธิและทางเลือกของผู้ใช้งาน, ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร  
ผู้ใช้งานสามารถสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มีการบันทึกไว้ และหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นอาศัยฐานความยินยอม ขอให้มีการจำกัดหรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพิกถอนความเป็นสมาชิกของท่าน เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกลบออกเนื่องจากการเพิกถอนการเป็นสมาชิก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ใช้งานได้สร้างหรือจัดเก็บในขณะที่ใช้บริการของบริษัทก็อาจถูกลบออกด้วยเช่นกัน  

ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทาง 'หน้าหลักของฉัน > ตรวจสอบข้อมูลบัญชี' หลังจากที่ได้เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ และสามารถขอเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ผ่านทาง 'หน้าหลักของฉัน > ลบบัญชี' นอกจากนี้หากท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้า หรือบุคลากรหรือแผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เราจะดำเนินการอย่างทันทีทันใด เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิก  

เมื่อผู้ใช้งานได้ขอให้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้ถูกต้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกนำไปใช้หรือจัดให้มีจนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง เฉกเช่นเดียวกัน หากได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องแก่บุคคลภายนอกไปแล้วนั้น ทางบริษัทจะดำเนินการส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่บุคคลภายนอกโดยเร็ว เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
    
บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเพิกถอนหรือลบอันเนื่องมาจากคำร้องของผู้ใช้งาน โดยดำเนินการตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน 「4. Pearl Abyss เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลานานเท่าใด และทำลายข้อมูลอย่างไร」 เพื่อไม่ให้มีการอ่าน หรือใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากนี้  

 

1) สิทธิความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป  
ผู้ใช้งานที่เข้าถึงบริการจากเขตเศรษฐกิจยุโรปมีสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ทว่าการมีผลบังคับใช้และกระบวนการนั้นอาจพิจารณากำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ  
① สิทธิในการขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทอื่น  
② สิทธิในการติดต่อหน่วยงานกำกับดูแล (supervisory authority) 

 

2) สิทธิความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย  
ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) หากท่านมีถิ่นที่อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านมีสิทธิขอข้อมูลดังต่อไปนี้จากบริษัท  
① รายละเอียดของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดแบบตรงของบุคคลภายนอกดังกล่าวภายในระยะเวลา 12  เดือน  
② ข้อมูลซึ่งระบุบุคคลภายนอกใด ๆ ดังกล่าว  

บริษัทมิได้ตั้งใจที่จะแบ่งปันหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดแบบตรงโดยมิได้รับความยินยอมจากท่าน  

 

3) ฟีเจอร์การควบคุมสำหรับผู้ปกครอง (สำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอังกฤษ)  
บริษัทจัดให้มีบริการดังต่อไปนี้แก่ผู้แทนตามกฎหมายผ่านทางฟีเจอร์การควบคุมสำหรับผู้ปกครอง  
① การตั้งค่าการจำกัดเวลาการเล่นเกมของเด็ก  
② การตั้งค่าการจำกัดการซื้อของเด็ก  

 

ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายสามารถใช้สิทธิและฟังก์ชันหลายทั้งปวงข้างต้นผ่านทางเว็บไซต์ดังต่อไปนี้   
- ศูนย์บริการลูกค้าบนเว็บไซต์ทางการ  
- ผู้จัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแผนกที่เกี่ยวข้อง (privacy@pearlabyss.com)  
-  เว็บไซต์สำหรับการควบคุมโดยผู้ปกครอง (https://parents.pearlabyss.com)  

 

9. มีข้อจำกัดด้านอายุในการใช้บริการของ Pearl Abyss หรือไม่  
1) บริการเว็บไซต์   
- บริษัทมิได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งานซึ่งถือว่าเป็นผู้เยาว์ (“ผู้ใช้งานผู้เยาว์”) ตามที่แต่ละประเทศกำหนด (เช่น อายุ 13 หรือต่ำกว่าสำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดา อายุ 13-16 หรือต่ำกว่าสำหรับยุโรป อายุ 18 ปีสำหรับบราซิล) เพื่อเป็นเป้าหมายในการส่งโฆษณา หรือมิได้มีเจตนาให้ใช้บริการของบริษัท (อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปีซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในอังกฤษ บริติชอินเดียนโอเชียน และหมู่เกาะบริติชเวอร์จินจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนตามกฎหมายเพื่อใช้บริการเกมของบริษัท) 
- ผู้ใช้งานผู้เยาว์ไม่สามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท และในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานดังกล่าว บริษัทจะทำการลบข้อมูลนั้น ๆ ออกโดยเร็วที่สุด 
- หากท่านเป็นผู้เยาว์ ขอความกรุณาไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่ทางบริษัท ซึ่งรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรืออีเมล และในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัทได้มีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันที  
 ※ สำหรับประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ใช้งานที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี ยินยอมรับข้อมูลโฆษณาทางการตลาด จะถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม 

 

2) บริการเกม  
- การจำกัดอายุสำหรับการใช้บริการเกมนั้น กำหนดตามเรตติ้งเกมที่ได้รับอนุญาตในแต่ละพื้นที่ให้บริการ  

 

10. ท่านสามารถติดต่อ Pearl Abyss ได้อย่างไร  
กรณีที่ท่านมีข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดส่งข้อซักถามผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าบนเว็บไซต์ทางการของเรา โดยบริษัทจะทำการตอบกลับข้อซักถามของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อบุคลากรหรือแผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการตอบกลับข้อคำถาม ข้อกังวล และข้อร้องเรียนทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ โปรดติดต่อหน่วยงานต่อไปนี้ หากท่านประสงค์ที่จะรายงานหรือได้รับคำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  

แผนกจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

แผนก: ฝ่ายดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูล

อีเมล: privacy@pearlabyss.com 

   
บริษัทและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในยุโรป 
หากท่านอาศัยอยู่ในยุโรป ท่านอาจถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้  
บริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: Pearl Abyss Corp.  
ที่อยู่: 48 Gwacheon-daero 2-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, 13824, Rep. of Korea   
อีเมล: dpo@pearlabyss.com   

 

บริษัทและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในยุโรป  
VeraSafe ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของ PEARL ABYSS H.K. LIMITED ในสหภาพยุโรปในด้านการคุ้มครองข้อมูลตามข้อ 27 แห่งข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของสหภาพยุโรปของสหภาพยุโรป หากท่านอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ท่านสามารถติดต่อ VeraSafe ได้ที่ dpo@pearlabyss.com ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เฉพาะการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ในการถามคำถาม โปรดติดต่อ VeraSafe โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อที่ https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative หรือทางโทรศัพท์ที่ +420 228 881 031  

VeraSafe Czech Republic s.r.o

Klimentská 46

Prague 1, 11002

Czech Republic

VeraSafe Netherlands BV

Keizersgracht 555

1017 DR Amsterdam

Netherlands

VeraSafe Ireland Ltd.

Unit 3D North Point House

North Point Business Park

New Mallow Road

Cork T23AT2P

Ireland

 
เนื้อหาเพิ่มเติม  
นโยบายจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป